Главная About us Post-graduate and doctoral

Post-graduate & doctoral

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Правила приёма
pdf-doc

Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины

объявляет набор в аспирантуру и докторантуруПравила приема

E-mail Print

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.


Підготовка в аспірантурі  Інституту здійснюється:
1. за рахунок:
• коштів Державного бюджету України - за державним замовленням
• коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - понад державне замовлення;
2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
• міжнародних договорів України;
• загальнодержавних програм;
• договорів, укладених інститутом  з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:
1. заяву;
2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
3. 2 фотокартки 3x4;
4. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
5. реферат з обраної наукової спеціальності;
6. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
10. характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи на останньому місці складає менше 6 місяців;
11. направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта;
12. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
13. автобіографія
14. засвідчену копію трудової книжки (за наявності)
15. довідку про середньомісячний заробіток (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
16. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступником особисто.
Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі.
Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються  до 10 вересня  щодня, крім суботи та неділі, з 1000 до 1600.
Вступні іспити проводяться з 11 вересня по 10 жовтня.
Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією інституту  за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.
Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
Всі вступники до аспірантури інституту складають вступний іспит з спеціальності в обсязі навчальної програми державного іспиту для магістра або спеціаліста відповідної спеціальності, затвердженої Вченою радою інституту, з філософії та однієї з іноземних мов в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу. Якщо вступник раніше здав кандидатський іспит, то він звільняється від здачі відповідного іспиту
Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та реферат. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.
Вступники до аспірантури, які набрали напівпрохідний бал, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.
Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:
отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.
Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку інституту, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.
Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки.
Початок навчання в аспірантурі з 01 листопада.
Телефони для довідок:
аспірантура: (044) 289-84-11;   вн. 52-71;
 

Информация для поступающих

E-mail Print
 • Правила прийому
w-doc zip-archieve
 • Основні вимоги до реферату
w-doc w-doc
 • Проведення вступного іспиту з наукових спеціальностей
w-doc w-doc
 • Питання з філософії до вступних іспитів в аспірантуру
w-doc w-doc
 • Програми вступних іспитів за спеціальностями


 

Программы вступительных экзаменов по специальностям

E-mail Print
05.03.06 - Сварка и родственные процессы и технологии
w-doc
05.02.10 - Диагностика материалов и конструкций w-doc
05.02.01 - Матеріалознавство w-doc
05.16.02 - Металлургия черных и цветных металлов и специальных сплавов w-doc
 

Набор в аспирантуру и докторантуру

E-mail Print

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є.О.ПАТОНА НАН УКРАЇНИ


Оголошує щорічний набір в


ДОКТОРАНТУРУ за спеціальностями:

 • Зварювання та споріднені процеси і технології
 • Матеріалознавство
 • Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
 • Діагностика матеріалів і конструкцій


АСПІРАНТУРУ за спеціальностями:

 • Зварювання та споріднені процеси і технології
 • Матеріалознавство
 • Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
 • Діагностика матеріалів і конструкцій

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня.

Контактний телефон: (+38 044) 200-84-11.

Документи направляти за адресою:

03680, Україна, Київ-150, МСП, вул. Боженка, 11.

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, вченому секретареві.

 


 • hd film izle - live bet
 • porn