Главная About us Youth Council

Youth Council

Премия НАН Украины для молодых ученых и студентов высших учебных заведений за лучшие научные работы

E-mail Print
Премия НАН Украины для молодых ученых и студентов высших учебных заведений за лучшие научные работы
 

Премия Кабинета Министров Украины за достижения молодежи в развитии Украины

E-mail Print
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про щорічну премію Президента України
для молодих вчених
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 104/2001 ( 104/2001 ) від 21.02.2001
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003
N 1179/2007 ( 1179/2007 ) від 04.12.2007
N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008 }
1. Затвердити Положення про щорічну премію Президента України
для молодих вчених (додається).
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
2. Кабінету Міністрів України передбачати, починаючи з
2001 року, у проектах Державного бюджету України асигнування на
виплату щорічних премій Президента України для молодих вчених.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
3. Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки разом з Національною академією наук України розробити і
подати у двомісячний строк на затвердження проекти опису свідоцтва
і почесного знака лауреата щорічної премії Президента України для
молодих вчених Національної академії наук України.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 червня 2000 року
N 779/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 червня 2000 року N 779/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну премію Президента України
для молодих вчених
( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
1. Щорічна премія Президента України для молодих вчених
(далі - премія) присуджується за видатні досягнення в галузі
природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому
розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий
авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми
Голодомору 1932-1933 років в Україні).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003, N 1179/2007 ( 1179/2007 )
від 04.12.2007 }
2. На здобуття премії можуть висуватися наукові праці,
опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх
висунення.
3. Присуджується щороку сорок премій (з них - п'ятнадцять
премій для молодих вчених Національної академії наук України) у
розмірі 20 тисяч гривень кожна.
{ Пункт 3 в редакції Указів Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003, N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008 }
4. Висунення праць на здобуття премії провадиться президією
Національної академії наук України, президіями галузевих академій
наук, колегіями міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади.
На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців
уже було удостоєно державних нагород України.
( Пункт 4 в редакції Указу Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003 )
5. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь
наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та
інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств
Національної академії наук України, галузевих академій наук,
державних наукових установ та вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі
колективу претендентів. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Указу
Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття
премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із
претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи
і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.
Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця
якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх
роботи шляхом таємного голосування на засіданні вченої
(науково-технічної) ради.
Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які
виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні
функції.
До складу колективу претендентів, праця якого висувається на
здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю
державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу
претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії або
Державної премії України. ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003 )
Громадян України, які не працюють у системі Національної
академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових
установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації,
іноземців та осіб без громадянства може бути включено до колективу
претендентів, праця якого висувається на здобуття премії. ( Абзац
шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може
перевищувати 35 років на час висунення праці.
Премії повторно не присуджуються.
6. Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом
з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі -
Комітет) щороку до 1 березня.
Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається
президією Комітету. ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003 )
7. Праці, висунуті на здобуття премії, попередньо
розглядаються спеціалізованою секцією Комітету і шляхом таємного
голосування відбираються для участі у відповідному конкурсі.
( Пункт 7 в редакції Указу Президента N 104/2001 ( 104/2001 ) від
21.02.2001 )
8. Для широкого ознайомлення громадськості з працями,
допущеними до участі в конкурсі, їх список із зазначенням
претендентів публікується у липні поточного року в газеті
"Урядовий кур'єр".
Праці, опубліковані для ознайомлення, обговорюються на
нарадах, наукових конференціях, засіданнях науково-технічних і
вчених рад, зборах трудових колективів, у громадських наукових та
науково-технічних організаціях з висвітленням результатів
обговорення у засобах масової інформації.
9. Матеріали обговорення праць, зауваження та пропозиції до
них надсилаються Комітету до 1 жовтня і беруться ним до уваги під
час прийняття рішення про присудження премії.
10. Рішення щодо кандидатур на присудження премії за поданням
спеціалізованої секції Комітету приймається президією Комітету
таємним голосуванням. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Указу
Президента N 104/2001 ( 104/2001 ) від 21.02.2001 )
Президент України призначає премію за поданням Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки.
11. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреата
премії Президента України для молодих вчених, в урочистій
обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого
зразка. Опис свідоцтва і почесного знака лауреата премії
затверджує Президент України.
У разі присудження премії колективу авторів праці грошова її
частина ділиться між ними порівну.
12. Свідоцтво і почесний знак лауреата премії, який помер,
залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена
грошова частина премії переходить у спадщину в установленому
порядку.
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН
 

Премия Верховной Рады Украины талантливым ученым в сфере фундаментальних и прикладных исследований и научно-технических разработок

E-mail Print
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Премію Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 17, ст.258 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 871-VI ( 871-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.341 }
З метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки,
активізації участі талановитих молодих учених у проведенні
міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень
та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави,
підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у
суспільстві Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати з 1 січня 2008 року 20 Премій Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі -
Премія).
2. Встановити, що Премія присуджується щороку, а її розмір
становить 20 тис. гривень кожна.
3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок та опис
диплома лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок (додатки 1, 2).
{ Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 871-VI ( 871-17 ) від
15.01.2009 }
4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
забезпечувати до 1 листопада кожного року внесення до Верховної
Ради України кандидатур на присудження Премії.
5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту
закону про Державний бюджет України передбачати бюджетні
призначення, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 березня 2007 року
N 775-V
Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року N 775-V
ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок (далі - Премія) запроваджується для
молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при
проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при
цьому:
відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово
нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і
концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в
Україні та (або) за її межами;
розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові
штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх
удосконалено або використано за новим призначенням, що
підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у
практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та
соціально-економічних проблем (підтверджується актами
впровадження);
створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні
процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають
світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами
про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на
вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем
(підтверджується актами впровадження);
створено нові ефективні засоби навчання і підготовки
спеціалістів.
2. Висунення кандидатур на присудження Премії проводиться
вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами
наукових установ із залученням наукової громадськості,
забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.
На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні
праці яких були відзначені державними нагородами України.
Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може
перевищувати 4-х осіб.
Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів
або співавторів) один раз.
У разі присудження Премії колективу авторів її грошова
частина ділиться між ними порівну і виплачується кожному
відповідно.
Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року
проведення конкурсу має бути менше 35 років.
Наукові установи за рішенням відповідних вчених рад подають
за підпорядкуванням пропозиції про присудження Премій до
центральних органів виконавчої влади чи Національній, галузевим
академіям наук України. Зазначені пропозиції можуть також
подаватися відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим
чи місцевих рад.
3. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти центральними
органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами,
Національною та галузевими академіями наук України до 1 квітня
щорічно.
4. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти
для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження
Премії утворюється Конкурсна комісія з призначення Премії
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок (далі - Конкурсна комісія).
Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії
обов'язково залучаються провідні вчені з відповідних наукових
напрямів. Склад Конкурсної комісії затверджує голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти. Члени Конкурсної
комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії
визначається її головою.
5. Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на
присудження Премії та їх працями відповідна інформація
публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради
України "Голос України".
Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти, на матеріали щодо
робіт претендентів на присудження Премії враховуються під час
прийняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань науки
і освіти про присудження Премії.
6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за
поданням Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до
Верховної Ради України подання про присудження Премії.
7. Верховна Рада України до 1 грудня щорічно приймає рішення
про присудження Премії.
8. Особам, яким присуджено Премію, в урочистій обстановці
вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис
відповідного свідоцтва і почесного знака затверджується Верховною
Радою України.
9. Виплата Премій здійснюється за рахунок коштів,
передбачених кошторисом Верховної Ради України.
Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року N 775-V
ОПИС
Диплома лауреата Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
Диплом лауреата Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі -
Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.
Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром
320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.
На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою
золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради
України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок".
Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік
якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки
у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка
кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього
кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.
Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого
паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в
один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки
представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену
рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини
золотистого кольору.
У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка
розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної
Ради України, у верхній - написи фарбою золотистого кольору:
"Диплом"; "лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок".
У написанні слова "Диплом" використовується
давньослов'янський шрифт "Іжиця".
Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою
площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням
малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки з
 

Премия Президента Украины для молодых ученых

E-mail Print

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

 

ІV-я Молодежная конференция «Сварка и родственные технологии»

E-mail Print


vorzel-2007-123-25 мая 2007 г. в кардиологическом санатории «Ворзель» (пгт. Ворзель) прошла ІV-ая Всеукраинская научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Для Совета научной молодежи ИЭС им. Е.О. Патона уже стало доброй традицией каждые два года собирать в этом живописном месте молодых ученых, работающих в области сварки и родственных технологий. Участие в таком мероприятии дает молодым специалистам возможность доложить результаты своих исследований, а так же ознакомиться с работами своих коллег из других организаций, обменяться опытом и обсудить перспективы сотрудничества.

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

SVESTA

Центры коллективного пользования

Наши партнеры  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis