Диссертации

ЄРМОЛЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ - МОДИФІКУВАННЯ ДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ МЕТАЛУ ЗВАРНИХ ШВІВ ВИСОКОМІЦНИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ ДИСПЕРСНИМИ ІНОКУЛЯТОРАМИ

E-mail Print
Read more...
 

МОТРУНІЧ СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ – ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗВАРЮВАННЯ ТА НЕРЕГУЛЯРНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОПІР ВТОМІ З’ЄДНАНЬ ТЕРМІЧНОЗМІІЦНЕНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

E-mail Print

 

АВТОРЕФЕРАТ - дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

УДК 669.24/.29+548.55

Спеціальність 05.03.06 – «Зварювання та спорідненні процеси і технології» 13 - «Маханічна інженерія»

Робота виконана в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Науковий керівник:

– доктор технічних наук, професор Книш Віталій Васильович, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, завідувач відділу міцності зварних конструкцій

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, професор Квасницький Віктор В’ячеславович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», завідувач кафедри зварювального виробництва Відгук опонента

– доктор технічних наук, старший науковий співробітник Леонець Віктор Адамович, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу високочастотних методів дослідження міцності і дефектності матеріалів Відгук опонента

автореферат

диссертация

 

ЯКУША Володимир Вікторович - УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КРУПНИХ ПЛОСКИХ МОНОКРИСТАЛІВ ВОЛЬФРАМУ В ПЕЧІ З ПЛАЗМОВО-ІНДУКЦІЙНИМ НАГРІВОМ

E-mail Print
Read more...
 

ВОЛКОВ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ - РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕТВОРЮВАНОГО ОБ’ЄМУ КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

E-mail Print

Актуальність теми. Доцільність робіт по створенню конструкцій перетворюваного об’єму (КПО) обумовлена ​​протиріччям між необхідністю створення конструкцій оболонкового типу необхідних параметрів і можливістю їх подальшої доставки до місця експлуатації за умов, що виключають можливість реалізації в передбачуваному місці використання тривалого і трудомісткого процесу їх виготовлення. Найбільш характерним прикладом вирішення подібних завдань може служити доставка на навколоземну орбіту елементів аерокосмічної техніки, основою яких є конструкції оболонкового типу. Проте в сучасній техніці відсутні перетворювані оболонкові конструкції, які можуть бути використані в умовах вакууму космічного простору і спроможні після розкриття зберігати несучу здатність без використання зовнішніх джерел енергії та спеціальних методів забезпечення жорсткості.

Read more...
 

ЄЛАГІН В. П. - ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ РІЗНОРІДНИХ СТАЛЕЙ В СУМІШІ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ З АЗОТОМ

E-mail Print

Актуальність теми. При виготовленні та ремонті обладнання з різнорідних аустенітних та перлітних сталей зварювання виконується високонікелевими аустенітними матеріалами. Збільшення вмісту нікелю (Ni) в шві сприяє стоншенню мартенситного прошарку, гальмуванню дифузії вуглецю та зниженню структурної неоднорідності в зоні сплавлення (ЗС) з перлітною сталлю. В результаті забезпечуються висока стійкість проти холодних тріщин та необхідні службові властивості зварних з'єднань, особливо такі, як стійкість проти теплової крихкості та довготривала міцність.

Read more...
 

Максименко А. О. - Зварюваність мікролегованих сталей з σт = 350…460 МПа та зміцнення зварних з’єднань з накопиченими втомними пошкодженнями

E-mail Print

Актуальність теми. Одне із пріоритетних завдань сучасного розвитку будівельної галузі полягає у підвищенні техніко-економічних показників зварних металевих конструкцій на основі зменшення їх питомої металоємності, збільшення міцності та довговічності. У його вирішенні важлива роль належить раціональному використанню при виготовленні таких металоконструкцій високоміцних сталей з границею текучості (σт) 350 – 460 МПа. Такі сталі повинні добре зварюватись та забезпечувати сучасні вимоги до показників ударної в’язкості (КСV-20 ≥ 25 Дж/см2 для сталей з σт від 290 до 390 МПа та КСV-40 ≥ 25 Дж/см2 для сталей з σт ≥ 390 МПа) і відносного звуження у Z-напрямку (Ψz не менше 35, 25 та 15 % для першої, другої та третьої груп конструкцій відповідно, елементи яких працюють у напрямку товщини прокату).

Read more...
 

ГОНЧАРОВ І. О. - КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ФЛЮСІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

E-mail Print

Актуальність теми. Способи автоматичного електродугового зварювання підфлюсом і електрошлакового переплаву створені в ІЕЗ ім. Є.О.Патона. РоботиЄ.О.Патона, І.І.Фруміна, Д.М.Рабкіна, В.В.Підгаєцького, Б.І.Медовара, І.К.Походні ібагатьох інших видатних вчених в галузі зварювання під флюсом і ЕШП принеслиІЕЗ славу і міжнародне визнання.

Якщо в галузі металургії процесів зварювання під флюсом і ЕШП, формуванняхімічного складу металу накопичено значний досвід, то в галузі науковообґрунтованого керування технологічними властивостями флюсів на основідосліджень структури і фізико-хімічних характеристик шлакових розплавів,відомостей дуже мало. Існують лише окремі роботи, які потребують додатковогоузагальнення.

Read more...
 

СЕЛІН Р. В. - СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗДАТНІСТЬ ДО ЗВАРЮВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ СКЛАДНОЛЕГОВАНИХ (α+β)- ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ

E-mail Print

Актуальність теми. Сплави на основі титану мають високу питому міцність тависоку корозійну стійкість, що дозволяє значно знизити вагу конструкцій іпідвищити довготривалість їх роботи. Найбільше використання в якостівисокоміцних конструкційних титанових сплавів знайшли двофазні α+β-титановісплави, такі, як, ВТ14, ВТ15, ВТ22, ВТ23 та ін. Всі ці сплави, леговані α- та β-стабілізуючими елементами, зміцнюються шляхом гартування і старіння. Увідпаленому стані вони мають межу міцності не більше 1100 МПа. У зміцненомустані (гартування на повітрі або у воді + старіння) їх міцність досягає більше1200МПа, але при цьому в багатьох випадках вони мають низьку пластичність.Варто відзначити, що всі ці сплави використовуються в зварних конструкціях увідпаленому стані, а міцність становить не більше 1070 МПа.

У провідних світових матеріалознавчих центрах Китаю, США, Росії і ЄСпроводяться інтенсивні роботи зі створення нових титанових сплавів зпідвищеними експлуатаційними властивостями. Так, наприклад, у Росії у ВІАМ востанні роки був створений новий конструкційний сплав ВТ43 (системи Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe-Nb-Zr-Cu) і жароміцний сплав ВТ41 (системи Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si), афахівцями ВСМПО було розроблено та розпочато виробництво новогоросійського β-сплаву 55531 (Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr) з рівнем міцності 1100 МПа.Експлуатаційні властивості цих сплавів перевищують характеристики своїханалогів на 10-30%, але дані про їх здатність до зварювання відсутні.В ІЕЗ ім. Е.О. Патона НАН України було розроблено титановийвисокоміцний конструкційний сплав Т110 системи Ti-Al-Mo-Nb-Fe-Zr, який увідпаленому стані має міцність ≥ 1100 МПа при високих показниках пластичностіδ ≥ 18%, ψ ≥ 50; KCV ≥ 40 Дж/см 2 , і добре зварюється усіма способамизварювання.

 

Read more...
 

ЗВЯГИНЦЕВА А. В. - ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НИОБИЕМ И МОЛИБДЕНОМ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ СТАБИЛЬНОАУСТЕНИТНЫХ СПЛАВОВ Ni-Cr-Fe

E-mail Print

Актуальність теми. Стабільноаустенітні сталі та сплави широкозастосовуються в ключових галузях промисловості в екстремальних умовахнавантаження. Система легування Ni-Cr-Fe лежить в основі багатьохжароміцних сплавів, що активно експлуатуються в енергетичномумашинобудуванні.Вказані матеріали мають підвищену стійкість вкорозійних середовищах, достатню міцність в широкому діапазонітемператур, добрі металургійні характеристики. Технологічні труднощіотримання якісних без тріщин стабільноаустенітних швів, як показуєвітчизняний досвід, зростають з підвищенням товщини зварювальнихматеріалів. Завдання це ускладнюється відсутністю можливості заміниіншими композиціями стабільноаустенітних швів, що не окрихчуються вумовах тривалої експлуатації при підвищених температурах через відсутністьфазових перетворень та є стійкими до корозійного руйнування. Вимоги щодополіпшення зварюваності сталей і сплавів та створення надійної технології їхзварювання обумовлено труднощами виявлення і своєчасного усуненнятріщин, особливо, тріщин падіння (провалу) пластичності (ТПП). ТППвиникають в зоні термічного впливу (ЗТВ) зварного з’єднання післяостаточної кристалізації в повністю затверділому металі.

Read more...
 

SVESTA

Центры коллективного пользования

Наши партнеры  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis