Главная О нас Отделы №19 Металлургии и технологии сварки высоколегированных сталей и сплавов

№19 Металлургии и технологии сварки высоколегированных сталей и сплавов

Керівник відділу:

Академік НАН України Костянтин Андрійович Ющенко

 

1. Основні напрями науково-дослідної роботи.

1. Фундаментальні дослідження.

1.1. Вивчення природи деградації зварних з¢єднань при виготовленні та експлуатації сталей з 9-25% Cr, феритно-аустенітних, двофазних сталей, нержавіючих Cr-Ni-Mn-Mo сталей загального призначення, жароміцних, корозійностійких, радіаційностійких нікелевих сплавів, різнорідних сталей, біметалів для умов експлуатації в корозійно-активних середовищах, радіаційного опромінення, термоядерних установках, теплових і атомних електростанціях, різного класу матеріалів, тугоплавких матеріалів на базі Ni, Mo, Nb, Ti,W та інш. в тому числі для газо-турбобудування.

1.2. Дослідження особливостей деградації при руйнуванні зварних з'єднань конструкційних матеріалів на мезо- мікро- та макрорівні.

1.3. Дослідження природи фізичної характеристики зварюваності та утворення холодних та гарячих тріщин в зварних з'єднаннях високолегованих сталей, нікелевих сплавів, тугоплавких матеріалів.

1.4. Вивчення особливостей експлуатаційного руйнування і деградації, розробка технологічних засобів подовження довгострокового ресурсу зварних вузлів та агрегатів теплових, атомних та гідроелектростанцій за рахунок нових процесів і матеріалів.

1.5. Вивчення особливостей мікророзрядних та гібридних процесів на основі мало амперних дуг та малопотужних лазерів, лазерних джерел нагріву, розробка технологій зварювання нового покоління матеріалів з регульованою наноструктурною складовою.

2. Розробка зварювальних матеріалів і технологій.

2.1. Розробка та створення нових зварювальних матеріалів, обладнання та технологічних процесів дугового, мікроплазмового зварювання та наплавки високолегованих сталей з вмістом більше 9% хрому, в тому числі на повітрі та під водою.

2.2. Розробка технологій зварювання матеріалів спецпризначення, сплавів з монокристалічною структурою, сплавів легованих наночастками карбідів, оксидів; бі-металів, спеціальних видів композитних матеріалів.

2.3. Надання допомоги в розробці технологій, вибору обладнання та освоєнню технологій і обладнання у Замовника для дугових видів напівавтоматичного та автоматичного зварювання в захисних газах, електрошлакового зварювання товстого металу, дифузійного зварювання та його модифікацій, імпульсно-розрядного зварювання.

3. Найбільш вагомі досягнення за останні роки

3.1. Розроблено базові принципи, теорія отримання нероз¢ємних зварних з¢єднань при зварюванні плавленням металевих конструкційних матеріалів:

– феритних сталей системи Fe-Cr з 17-25% хрому;

– двофазних феритних аустенітних сталей з 20% хрому, нікелем, молібденом, марганцем, титаном;

– феритно-мартенситних теплостійких сталей з 9-13% хрому, в тому числі на базі нового покоління теплових станцій, які працюють до 650°С;

- аустенітних корозійностійких, кріогенних, жароміцних сталей з 18-30% хрому;

- нікелевих сплавів легованих Cr, Mo, Ta, Re, Nb, інтерметалідів нікелю з алюмінієм;

- розробка нових дифузійних процесів і реактивної взаємодії шва і основного металу.

Встановлені закономірності формування шва, отриманого при зварюванні матеріалів на основі g- решітки можуть бути справедливі для металів ГЦК та ГПУ кристалічними структурами.

3.2. Виявлені особливості формування приграничної зони основного металу, металу шва при дуговому зварюванні плавленням різнорідних матеріалів. З'ясовано, що пригранична зона має значну хімічну і структурну гетерогенність, яка зумовлює працездатність зварного з'єднання.

3.3. Розроблено нове покоління порошкового дроту малого діаметру для зварювання на повітрі і під водою до глибини 50 м нержавіючих сталей загального призначення.

3.4. Запропонований новий підхід з позицій оцінки на мезо- та макрорівні впливу характеру і причин зернограничного окрихчення при зварюванні ГЦК металів, деформації і деградації при утворенні гарячих тріщин в металі шва і ОШЗ. Новий підхід дає можливість використовувати основні положення фізики і механіки руйнування твердого тіла в залежності від умов отримання та експлуатації зварних з'єднань.

4. Участь відділу у національних та міжнародних проектах.

4. Відділ № 19 має багаторічний досвід співпраці з зарубіжними організаціями в рамках національних та зарубіжних проектів, в тому числі Росії, країн Євросоюзу, США, Канади та інш.

4.1. Спільна програма наукових проектів НАН України та Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) 2009-2011 рр.

«Розробка принципів зварювання наноструктурних нікелевих сплавів з використанням структурних перетворень у спеціальних зварювальних матеріалах».

4.2. Спільні наукові проекти вчених НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень.

4.2.1. «Наукові основи конструювання нових матеріалів зі складною внутрішньою структурою як багаторівневих систем і технологій їх виробництва. 2006-2007 рр.

4.2.2. «Аналіз умов зернограничної деформації і руйнування зварних з'єднань при кімнатній та підвищених температурах з позицій мезомеханіки і нерівноважної термодинаміки», 2010-2011 рр.

4.2.3. Відділ № 19 тісно співпрацює з ДП «НТЦ «Перспективні технології» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. Замовниками по розробці та впровадженню промислових технологій зварювання: ОАО «Мотор Січ», ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка «Зоря-Машпроект», СМНПО ім. М.В. Фрунзк, інститутами НАН України – Інститут надтвердих матеріалів ім. В.. Бакуля НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Інститут металофізики НАН України, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, «Харківський фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, інститутами Російської академії наук – Інститут фізики міцності та матеріалознавства СВ РАН, ВІАМ, ЦНДІ Чермет, НДІ Криогенмаш, Прометей та інш.

5. Наукова-лабораторна база та оснащення.

Відділ № 19 має експериментальну базу для випробування та відпрацювання нових технологій, підготовки до реалізації у Замовника на натурних зразках.

Для виконання науково-дослідних робіт використовується обладнання інституту закріплене за відділом, яке включає:

- установка для дослідження високотемпературних властивостей зварних з'єднань типу Ала-Тоо, процесів пластичного плину та руйнування навантажених матеріалів, деформування в широкому інтервалі температур зразків досліджуваних матеріалів, фіксації будови поверхні з використанням цифрової техніки;

- напівавтомати для зварювання плавленням, системи регістрації зварювальних процесів;

- установка динамічного деформування Varestraint-Test для дослідження чутливості до утворення гарячих тріщин;

- розривна машина сучасної розробки фірми MTS для оцінки високотемпературних властивостей зварних з 'єднань матеріалів;

- установка для вакуумного травлення шліфів ВУП-3;

- установки та джерела живлення TIG – зварювання УДГ 251, V 160ТР;

- установка дифузійного зварювання;

- установка для зварювання електронним променем;

- вакуумна індукційна піч;

- лазерний дилатометр;

- оптичні мікроскопи НЕОФОТ- 030, НЕОФОТ – 32;

- твердомір;

- інтерферометр;

- для створення та виготовлення нових зварювальних матеріалів задіяна база Дослідного заводу зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона та інших виробництв.

6. Кадровий склад

Загальна чисельність відділу № 19 – 51 чол., з них 26 наукових співробітників, в тому числі 3 доктори технічних наук, 13 кандидатів технічних наук.

Відділ має у своєму складі:

- група технологій дугового зварювання, мікроплазмової наплавки, мікроплазмового гібридного зварювання, аргонодугового автоматичного зварювання, розрядно-імпульсних видів зварювання, реакційно-дифузійного, електрошлакового, електронно-променевого зварювання нікелевих сплавів та високолегованих сталей;

- група оцінки зварюваності нікелевих сплавів та високолегованих сталей;

- група дослідно-експериментального обладнання;

- група по ремонту та технічного обслуговування обладнання;

- група проектно-конструкторських робіт.

7. Публікаційна та винахідницька активність відділу.

За період з 2007 – 2011 рр.

Публікацій – 86

Патентів – 17

8. Контактна інформація:

Тел/факс 287-43-53

E-mail: yu. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Контактна особа відповідальна за сторінку відділу:

Зав. відд. Ковальчук Сергій Семенович

Тел. 200-47-55

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

   Количество строк:  
 


  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis