Положення та правила | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Положення та правила

Положення про Комісію по роботі з науковою молоддю Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Положення про організацію навчального процесу

Положення про випусковий відділ

Положення про академічну доброчесність та етику

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення порядок вільного вибору дисциплін

Положення про порядок відрахування,переривання навчання, поновлення осіб, які навчаються

Рейтингові системи оцінювання результатів навчання

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Додаток до положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Самостійна робота

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Основные принципы деятельности совета научной молодежи

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Теми дисертацій аспірантів

Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Правила внутрішнього трудового розпорядку для персоналу

Методичні рекомендації до складання програм  навчальних дисциплін

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Інструкція про пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в підрозділах Інституту