• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Положення та правила

  Положення про Комісію по роботі з науковою молоддю Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

  Положення про організацію навчального процесу

  Положення про випусковий відділ

  Положення про академічну доброчесність та етику

  Положення про комісію з питань академічної доброчесності

  Положення порядок вільного вибору дисциплін

  Положення про порядок відрахування,переривання навчання, поновлення осіб, які навчаються

  Рейтингові системи оцінювання результатів навчання

  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

  Додаток до положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

  Самостійна робота

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

  Основные принципы деятельности совета научной молодежи

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

  Теми дисертацій аспірантів

  Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

  Правила внутрішнього трудового розпорядку для персоналу

  Методичні рекомендації до складання програм  навчальних дисциплін

  Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Інструкція про пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в підрозділах Інституту